Arian Ewrop yng Nghymru

Mae Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru (WEFO) sy’n rhan o Lywodraeth Cymru, yn rheoli rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru, gan gynnwys Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Ar hyn o bryd mae Cymru a gwledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd yn derbyn Cronfeydd Strwythurol yr UE i gefnogi datblygu economaidd megis isadeiledd, busnes a sgiliau – gyda’r ardaloedd tlotaf yn derbyn y buddsoddiad mwy.

Gorwelion 2020

Er bod Gorwelion 2020 tu allan i gwmpas y rhaglenni Cronfeydd Strwythurol, cydnabyddir bod cysylltiadau posibl thwng yr ERDF a Rhaglenni Gorwelion 2020, ac felly sefydlwyd tîm bach o fewn WEFO i gefnogi sefydliadau yng Nghymru dderbyn arian Gorwelion 2020.

Sut mae Arian Ewropeaidd yn Helpu Busnesau Cymru

Mae ymchwil gan gwmnïau Cymru a ariannir gan Gorwelion 2020 yn newid bywydau pobl gyffredin am byth. Ledled Cymru mae busnesau yn defnyddio’r arian sydd ar gael ynghyd ag arbenigedd partneriaid Ewropeaidd i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd o les inni gyd. Maen yn amrywio o ddatblygu offer newydd i drin canser, yn gwella diogelwch ar y rheilffyrdd, cynyddu effeithlonrwydd ynni a hybu pobl ifanc i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Cliciwch yma am astudiaethau achos ar sut mae busnesau Cymru yn elwa o dan Gorwelion 2020.

Sut mae Arian Ewropeaidd yn Helpu Prifysgolion Cymru

Mae prifysgolion Cymru yn elwa o arian Gorwelion 2020 a’r cysylltiadau academaidd ac ymchwil sy’n rhan o’r cydweithrediad. Ymhlith y prosiectau a ariannir o dan Gorwelion 2020 y mae rhai a anelir at ddatblygu cnwd amaethyddol o dir llygredig neu dir nas defnyddir ddigon, datblygu cynnyrch fferyllol ac amaethyddol diogel, glan a rhad, ffyrdd newydd o daclo gordewdra ac ehangu arbenigedd sydd ar gael i grwpiau ymchwil tu fewn i brifysgolion Cymru. Cliciwch yma am astudiaethau ar sut mae prifysgolion Cymru yn elwa o Gorwelion 2020.

Cysylltiadau Cymru ar Draws Ewrop

Mae Gorwelion 2020 yn rhwydwaith cymhleth o bartneriaethau a chydweithrediadau ar draws Ewrop a thu hwnt. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am rai o bartneriaethau sydd gan Gymru.

Cronfeydd Buddsoddiad Strwythurol Ewropeaidd (ESIF)

Prifysgol Bangor

Mae prosiect SEACAMS2 yn cynorthwyo datblygu cyfleoedd economaidd mewn Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd trwy ynni adnewyddadwy morol, gwydnwch newid hinsawdd ac effeithlonrwydd adnoddau yng Nghymru. Cliciwch yma am fideo ar yr achos astudiaeth hwn.

Prifysgol Caerdydd

Mae’r prosiect hwn yn defnyddio arbenigedd ymhlith y gorau yn y byd mewn delweddu, mapio a bywiogi’r ymennydd er mwyn deall yn well achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatrig. Cliciwch yma am ddolennau i weithgareddau ag ysgolion:

Dolennau defnyddiol

STEM Cymru

Elusen addysgiadol ddielw yw Cynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW). Mae’r prosiect yn darparu cyfleoedd i ennill profiad ymarferol o weithio â diwydiant, busnesau ac addysg uwch i fyfyrwyr.

https://www.stemcymru.org.uk/home

Sêr Cymru

Rhaglen cyllido gwerth miliynau o bunnoedd yw Sêr Cymru gyda’r bwriad o ddod â thalent wyddonol i swyddau ymchwil yng Nghymru. Mae’n gyfres o gynlluniau a ariannir yn rhannol gan y Comisiwn Ewropeaidd try Weithgareddau Marie Skłodowska-Curie Gorwelion 2020 neu Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru (WEFO) o dan Gronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF).

Anelir cyfleoedd cyllido Sêr Cymru ar ddatblygu partneriaethau academaidd a diwydiannol Cymru, tu fewn i’r DG a thros y byd, i ddiogelu rhagoriaeth ymchwil. Yn ogystal, bydd Gwobrau Meithrin Gallu yn sicrhau cryfder a hydwythedd yn ymchwil ac arloesedd Cymru a thrwy hynny, yn paratoi sefydliadau ymchwil Cymru ar gyfer heriau’r dyfodol.

Gwefannau

https://gov.wales/ser-cymru

https://businesswales.gov.wales/expertisewales/ser-cymru

Gwyddoniaeth yng Nghymru – fideo Llywodraeth Cymru
Rhwydweithiau Ymchwil (a ariannir gan Sêr Cymru)

Ynni ac Amgylchedd Carbon Isel

Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru

Peirianneg a Defnyddiau Uwch

http://www.ernw.ac.uk/ên/news.htm?id=91

%d bloggers like this: